Humor: Ilocano

DOC: Barok apay naan ano ka?

NATO: Natodocak ti lansa doc.

DOC: Ah kasdiay kadi? Ania ngarud ti nagan mo barok?

NATO: Nato doc!

DOC: Wen barok ammuk nga natodoc ka ngem damdamagek nu ania ti nagan mo!

NATO: Nato doc!

DOC: Luklukwen nak ah! Aguray ka ta padamag ko man ken nurse.

NURSE: Ania kanu ti nagan mo manong?

NATO: Nato ma'am!

DOC: Ania kanu ti nagan na nurse?

NURSE: Nato doc!

DOC: Agpada kau nga doldog!

Need a translator? :)

Comments